خدا را چه دیدی؟؟؟

شاید یه روز "درد" هم قیمت پیدا کرد

ما هم ثروتمند شدیم